Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu Poradci
Poradci

Vysoká kvalita a odbornost Auditu rodina & zaměstnání může být zaručena jen se zapojením odborníků na personalistiku a slaďování pracovního a rodinného života, kteří mohou své dosavadní zkušenosti nabídnout českým zaměstnavatelům. Pro Audit rodina & zaměstnání jsme vybrali kvalifikované externí experty, kteří budou Vašimi průvodci během auditního procesu.

Mgr. Jana Brabcová

Mgr. Jana BrabcováMgr. Jana Brabcová založila a vede společnost Grafia, s.r.o., kde již mnoho let uplatňuje v praxi opatření na harmonizaci rodinného a profesního života zaměstnanců. Je autorkou komplexních projektů a publikací zaměřených na firemní kulturu, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, trh práce, outplacement a metodiku výuky dospělých. Participovala i na mezinárodních projektech.

Oblasti profesního zájmu: vnitrofiremní i externí komunikace, chování trhu a zákazníka, vzdělávání dospělých, work-life balance. Jana Brabcová je viceprezidentkou Asociace institucí vzdělávání dospělých (největší profesní organizace v této oblasti v ČR), členkou Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje. V roce 2011 získala 3. místo v Ocenění českých podnikatelek v kategorii "Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“.

Ing. Dagmar Ševčíková

Ing. Dagmar ŠevčíkováIng. Dagmar Ševčíková má ekonomické vysokoškolské vzdělání, které uplatnila nejprve v oblasti komunikace a řízení lidských zdrojů. Svoje desetileté profesní zkušenosti v personalistice zúročila v pozici HR specialistky, v níž působí již 6 let, z toho již třetím rokem v postavení spolumajitelky a statutárního orgánu personální agentury. Ve srovnání s odborníky ve srovnatelném postavení může dále nabídnout zkušenost z úspěšně realizovaných personálních auditů pro soukromé i veřejné subjekty.

„Jako matka mohu potvrdit, že skloubení profesního rozvoje s péčí o dítě je v současné ekonomické realitě velmi náročné a vyčerpávající. Přitom je zjevné, že pro psychické zdraví a kondici představuje pohoda v rodině klíčový moment. Pokud by se v rámci tohoto projektu podařilo vytvořit příznivější pracovní prostředí a zázemí alespoň pro jedinou ženu pečující o svého potomka, pak nebyl zbytečný.“

PhDr. Radomíra Gilarová, PhD.

Ing. Radomíra GilarováRadomíra Gilarová působí jako konzultantka v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů pro české i nadnárodní společnosti. V letech 1995–2003 pracovala v PricewaterhouseCoopers. Od roku 2003 vykonává samostatnou činnost.  Je poradkyní a hodnotitelkou mezinárodního Standardu Investors in People. Ve své práci usiluje o hledání způsobů, jak dosáhnout firemní výkonnosti prostřednictvím zapojených a motivovaných lidí. Nejen pracovně, ale i soukromě se zajímá o slaďování rodiny a zaměstnání.  Věří v sílu rodinného zázemí pro šťastný a naplněný život, ve kterém neodmyslitelně vidí i práci jakožto způsob obživy, seberealizace i služby druhým.

Mgr. Daniela Hamplová

Mgr. Daniela HamplováMgr. Daniela Hamplová vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 13 let působila ve vedení personální agentury a také pracovního portálu. Se svými spolupracovníky obsadila stovky pracovních míst ve výrobních i obchodních společnostech, a to na všech postech od dělnických po nejvyšší management. V současné době je náborovou specialistkou v obchodní službě České pojišťovny v regionu Jižní Morava.

„Myšlenka celého projektu je mi jako matce dvou malých dětí velmi blízká, věřím, že pokud se podaří postupně prosadit alespoň některé z cílů projektu do povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců, bude to pro celou naši společnost velký krok. V neposlední řadě tímto usnadníme cestu ke kvalitnímu propojení rodinného života s prací našim dětem.“

Ing. Alena Houštecká

Alena HoušteckáAlena Houštecká pracovala 13 let jako personální konzultantka v mezinárodní společnosti, kde získala zkušenosti z mnoha personálních oblastí. V současné době působí ve vlastní firmě poskytující personální poradenství. Je absolventkou VŠE Praha, hovoří anglicky a v neposlední řadě je matkou dvou malých dětí.

„Rovnováha, tedy vlastně nerovnováha, mezi pracovním a rodinným životem byla hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla opustit stabilní zaměstnání a vrhnout se na volnou nohu. Pokud se díky mým doporučením podaří v několika firmách nastartovat prorodinnou politiku, bude to pro mne velké zadostiučinění.“

Ing. Lukáš Tomko

Ing. Lukáš TomkoLukáš Tomko je absolventem VŠE v Praze. Pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v oddělení rodinné politiky. V letech 2007–2010 byl tajemníkem Stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V této funkci se podílel na vzniku soutěže Obec přátelská rodině a působil také jako hodnotitel v rámci této soutěže. V současné době pracuje jako projektový manažer Farní charity Starý Knín a externí konzultant PR agentury Fleishman-Hillard. Je také hodnotitelem OPLZZ pro oblast rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

„Tématům spojeným s rodinnou politikou se věnuji již více než 8 let – v teoretické i praktické rovině. Audit rodina aamp; zaměstnání tak přesně ‚pasuje‘ do pole mého zájmu. Navíc mne zaujal svou komplexností a propracovaností. Co mne ale definitivně přesvědčilo, abych se na projektu podílel, je win-win filozofie auditu. Přináší prospěch jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům. Jako poradce chci svými zkušenostmi přispět právě ke spokojenosti obou stran na konci auditního procesu.“

Mgr. Blanka Brabcová

Blanka Brabcová se tématikou slučitelnosti rodiny a zaměstnání zabývá dlouhodobě. Nejprve tak činila na pozici HR ve významné české firmě, nyní jako metodička a školitelka v této oblasti. Prošla řadou školení, jako je např. Manažerský vzdělávací kurz s prvky genderové problematiky a Právní minimum z pohledu genderové rovnosti. Podílí se na pořádání mezinárodních konferencí a seminářů (Přínos žen pro podniky, Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce – součást politiky rovných příležitostí mužů a žen, Odpovědnost společenských subjektů při podpoře rodiny a zaměstnání). Působí v pozici experta na rovné příležitosti v projektech ESF.
„Jako matku tří dětí mne tato problematika osobně zajímá. Ač se mi samotné daří uspokojivě slaďovat rodinu a zaměstnání, vidím kolem sebe spoustu kolegů a kolegyň, kterým se to nevede, a proto bych ráda přispěla k tomu, aby mohlo být více lidí spokojených jak v rodině, tak v zaměstnání. Ráda bych zprostředkovala vzájemnou diskusi o potřebách zaměstnanců a zaměstnavatelů, a přispěla tak k lepšímu klimatu na pracovištích.“

Ing. Lenka Pavlišová

Ing. Lenka PavlišováLenka Pavlišová pracovala dlouhá léta v komerční sféře jako bankovní metodička, softwarová konzultantka a později jako manažerka pro lidské zdroje. V současné době pracuje jako projektová manažerka a koordinátorka projektu EU, který se zabývá vzděláváním žen na rodičovské dovolené.

„Audit rodina & zaměstnání mě zaujal, protože nabízí různé varianty řešení každodenních problémů zaměstnaných rodičů. Ráda bych přispěla k tomu, aby se tato značka v České republice zabydlela natrvalo.“

Mgr. Kateřina Szczepaniková

Kateřina Szczepaniková je pracovnicí Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Dva roky působila v projektu Family Point jako kontaktní pracovnice, od podzimu 2011 se věnuje koordinaci Family Pointů ve městě Brně a v Jihomoravském kraji. Slučitelnost rodinného a pracovního života patří k jejím odborným i osobním zájmům. Řadu let se intenzivně věnovala své rodině. Pracovala také jako knižní a rozhlasová redaktorka a dramaturgyně.

„Ráda bych zaměstnavatele seznámila s pojmem tzv. rodinných kompetencí, který se (pro mnohé) převratným způsobem dívá na rodičovské zkušenosti péče o dítě a o rodinu. Rozpoznání a ocenění schopností získaných péčí o blízkou osobu přináší zaměstnavatelům i zaměstnancům větší sebedůvěru a lepší využití společných i individuálních možností.“

Ing. Marcela Cvachová

Ing. Marcela Cvachová je absolventkou VŠE v Praze, kde vystudovala obor Automatizované systémy řízení v ekonomice. Sedm let působila jako středoškolská učitelka, dalších sedm let v českých i zahraničních IT firmách na pozici senior konzultantky v oblasti optimalizace personálních procesů a implementace informačních systémů se zaměřením na HR. Sedm let strávila na rodičovské dovolené. Od roku 2005 spolupracuje s brněnským Centrem pro rodinu a sociální péči, kde se kromě práce koordinátorky a lektorky programů pro ženy před návratem do zaměstnání věnuje tvorbě a údržbě webových stránek, trénování paměti a kariérnímu poradenství.

„Účast v Auditu rodina aamp; zaměstnání pro mne znamená možnost přispět svými zkušenostmi a dovednostmi k dobré a smysluplné věci. Sama aktivně „slaďuji“ rodinu a zaměstnání (mám děti předškolního a mladšího školního věku) – mohu tak nabídnout nejen znalost potřeb zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.“


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?