Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Projekty

01. 03. 2013 – Předškolní péče o děti na vysokých školách a ve výzkumných ústavech: zpráva z konference

„Jaké podmínky musíte splnit a co Vás čeká, pokud se rozhodnete založit mateřskou školu nebo hlídací koutek při Vašem ústavu či univerzitě?  Se svými zkušenostmi z praxe se na konferenci „Kvalitní a dostupná předškolní péče pro děti vědeckých a akademických pracovníků univerzit a výzkumných pracovišť“ (pořádané dne 7. 2. 2013 Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Jihomoravským krajem v Brně) podělili zástupci a zástupkyně institucí, které zařízení předškolní péče pro děti svých zaměstnanců již zřídily.“ Celou zprávu z konference, jejímiž autorkami jsou Hana Víznerová, Marta Vohlídalová, naleznete zde.

23. 02. 2013 – Publikace Společnost přátelská rodině

„Síť mateřských center o.s. vydala v rámci projektu Společnost přátelská rodině stejnojmennou publikaci pro zaměstnavatele. Publikace přináší praktický návod pro zaměstnavatele v oblasti zavádění opatření na slaďování rodinného a pracovního života. Součástí publikace jsou legislativní nároky jednotlivých alternativních forem práce i základní informace o alternativních službách péče o děti.“ Publikace je ke stažení na stránkách sítě mateřských center.

18. 02. 2013 – Od genderového auditu ke slaďování rodiny a práce

„Zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském, Ústeckém a Jihočeském kraji, mají nyní možnost zapojit se do projektu ‚Cesta ke slaďování rodiny a práce vede přes genderový audit‘ a využít genderové audity a vzdělávání HR manažerů a manažerek zdarma. Projekt bude probíhat od ledna tohoto roku do listopadu roku 2014.“ Do projektu je možné se přihlásit do konce února 2013 a jeho realizátorem je občanského sdružení Aperio – společnost pro zdravé rodičovství. Více informací o možnosti účasti v tomto projektu naleznete přímo na stánkách Aperia.

14. 02. 2013 – ocenění zaměstnavatelů Plzeňského kraje

V rámci projektu CRISTAL proběhne 21. února 2012 ocenění pěti firem z Plzeňského kraje, které přistupují vstřícně ke svým zaměstnancům-rodičům a berou je jako partnery. Tito zaměstnavatelé umožňují rodičům „využívat moderní flexibilní formy práce, např. pružnou pracovní dobu, částečný pracovní úvazek, sdílené pracovní místo či stlačený pracovní týden. Většina nominovaných firem také dovoluje zaměstnancům pracovat z domova např. v případě neočekávaných událostí v rodině, jako je nemoc dítěte nebo nutnost péče o starší rodiče.“ Bližší informace o oceněných podnicích naleznete zde.

13. 02. 2013 – Výsledky analýzy v rámci projektu Společné příležitosti pro město Most

„V průběhu září 2012 bylo provedeno šetření stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti na Mostecku, realizované v rámci projektu Společné příležitosti pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života. Cílem analýzy bylo zkoumat podmínky zaměstnavatelů umožňující slaďování pracovního a rodinného života svým zaměstnancům a uplatňování politiky rovných příležitostí žen a mužů. V rámci dotazníkového šetření bylo dotázáno celkem 52 zaměstnavatelů působících na území obce s rozšířenou působností Most.“ Shrnutí výsledků analýzy naleznete přímo na stránkách města Most.

13. 02. 2013 – „Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“

Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu realizuje ve spolupráci se společností eBRÁNA projekt „Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“. Projekt odstartoval 1. listopadu 2012 a jeho partner se již nyní připravuje na zřízení dětského koutku a prvního family & job friendly pointu. Více informací o aktualitách projektu naleznete zde

24. 01. 2013 – projekt „Nejsem na to sama“

Od roku 2013 se do Litoměřic přesouvá projekt „Nejsem na to sama“, který realizuje agentura Nová dimenze, s.r.o. Je určen začínajícím podnikatelkám a skládá se z poradenských aktivit prostřednictvím e-learningu i prezenčních kurzů. V rámci projektu je také možné absolvovat rekvalifikační kurz nebo získat živnostenské oprávnění, to vše na náklady projektu. Podrobnosti naleznete na webu projektu.

21. 01. 2013 – Společnost přátelská rodině 2013

Síť mateřských center, o.s., vyhlásila koncem ledna nový ročník celorepublikové soutěže Společnost přátelská rodině. „Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům.“ Tiskovou zprávu k zahájení celorepublikového i krajských kol soutěže, stejně jako přihlášku do soutěže a informace o způsobu hodnocení naleznete přímo na stránkách sítě mateřských center.

20. 01. 2013 – Krupka pomáhá podnikatelkám

„Město Krupka je partnerem v projektu Podnikatelka II, který je zaměřen na podporu žen, jež chtějí zahájit podnikatelskou činnost nebo ji již vykonávají. Stěžejním bodem projektu je moderní forma e-learningového vzdělávání, která může podpořit zvýšení kvalifikační a znalostní úrovně žen a současně být novým impulsem pro zahájení podnikatelské činnosti. E-learningová forma zároveň podpoří slaďování pracovního a rodinného života žen, neboť umožňuje přizpůsobení vzdělávání potřebám podnikajících nebo zaměstnaných žen. Současně je účastnicím k dispozici poradenství odborné – psychologické, finanční i právní – a specifické, zaměřené na problematiku rovných příležitostí. V rámci projektu bude zřízeno asistenční centrum – podnikatelská poradna, jejímž prostřednictvím bude ženám umožněno vzdělávání formou e-learningových programů.“ Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Okresní hospodářské komory Teplice.

15. 10. 2012 - Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině

Příjemcem projektu, který si dal za cíl bojovat s odlivem obyvatel a jejich nepříznivou věkovou strukturou na Vysočině, je Kraj Vysočina, partnery projektu jsou Informační a poradenské centrum, o. p. s., Centrum pro rodinu a sociální péči a společnost 6. SENSE s. r. o. Cílem projektu je vybudovat síť Family Pointů, které poskytnou podporu a pomoc při krátkodobé péči o děti obyvatel kraje v souvislosti s uplatněním na trhu práce a provedení prorodinných auditů u vybraných zaměstnavatelů Kraje Vysočina. Aktivity projektu doplní také soutěž Podnik příznivý rodině. Výstupy projektu se následně stanou součástí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina. Více o projektu naleznete přímo na stránkách Kraje Vysočina.

06. 08. 2012 – Firemní školka Jihomoravského kraje

Jako deklaraci své prorodinné orientace otevřel Jihomoravský kraj firemní školku pro děti zaměstnanců Jihomoravského kraje, ale i pro děti zaměstnanců více než 240 příspěvkových organizací. Firemní školka je jedním z praktických dopadů projektu "Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací", jehož součástí jsou i další aktivity týkající se podpory rovných příležitostí, vzdělávacích kurzů v této oblasti a vzniku krajské koncepce v rovných přístupech.  Více o projektu a firemní školce zde.

06. 08. 2012 – Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji

Rozvíjet a pomoci sladit pracovní a rodinný život s využitím inovativních nástrojů si klade za cíl projekt, který je primárně zacílen na ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny a ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců. Projekt je realizován v Ústeckém kraji, jeho součástí je systém rekvalifikačních kurzů, podpořený příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelů, popř. dalšími příspěvky účastnicím projektu. Více o projektu zde.

06. 08. 2012 – Miniškolka Města Uherské Hradiště

Miniškolka je jednou z klíčových aktivit tříletého projektu Města Uherské Hradiště – Mosty. Bude v provozu od 01. Září 2012 a nebude pro rodiče dětí zpoplatněná. Miniškolka je cílená na rodiče dětí vracející se v průběhu rodičovské dovolené nebo po ukončení rodičovské dovolené na trh práce. Více o projektu zde.

30. 07. 2012 - Projekt Jsme si opravdu rovni a rovny?

Tříletý projekt „Jsme si opravdu rovni a rovny?“ spustilo počátkem července Rodinné centrum Studánka, o.s. Součástí aktivit projektu je spolupráce s úřadem práce a zajištění akreditovaných rekvalifikačních pečovatelských kurzů, zajištění provozu „předškolky“ pro partnerské firmy, popř. širší veřejnost a provedení genderového auditu u 3 partnerských společností. Doprovodnými aktivitami budou seminář a konference. Do projektu se mohou zapojit zájemci z Jihomoravského kraje. Více o projektu zde.

30. 07. 2012 - Projekt Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu

Tříletý projekt „Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu“ odstartovalo začátkem července Centrum Kašpar, o.s., za podpory Statutárního města Liberec a soukromé společnosti PHG s.r.o. Projekt se skládá z několika typů aktivit zaměřených 1) na prosazování rovných příležitostí v 10 vybraných malých podnicích 2) poskytování kurzů a poradenství osobám vracejícím se na trh práce 3) šíření povědomí o rovných příležitostech ve společnosti prostřednictvím online soutěže, workshopů a konferencí. Projekt je cílen na Liberecký kraj. Více o projektu zde.

30. 07. 2012 - Projekt Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Pro zaměstnavatele z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje zahájil Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o.s. v dubnu 2012 projekt „Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce“, jehož cílem je přenos zahraniční dobré praxe na poli slaďování a rovných příležitostí do 75 vybraných firem. Podporou projektu je mezinárodní partner, portugalská organizace CooLabora. Více o projektu zde.

30. 07. 2012 - Projekt Příležitost

Dvouletý projekt „Příležitost“ byl v polovině července spuštěn v Litvínově. Za podpory úřadu práce, okresní hospodářské komory a finančního přispění města Meziboří, byl v rámci projektu otevřen advokační a poradenský klub, který je, jako všechny aktivity projektu, zaměřen na pomoc ženám, které hledají práci, například po mateřské dovolené. Projekt je založen na spolupráci s místními zaměstnavateli, doplňkovou aktivitou bude také Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří, to vše za širší mediální podpory. Více o projektu zde.

7. 12. 2011 - Asistenční centrum pro začínající podnikatelky ve Zlíně

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, pokračuje projekt Asistenčního centra, které působí při Okresní hospodářské komoře Zlín. Projekt ženám, které plánují založit si vlastní firmu, umožňuje i nadále se na centrum bezplatně obracet o radu v jejich podnikatelských začátcích a získávat nové zkušenosti, které jim pomohou sladit náročný pracovní i rodinný život. Bližší informace o službách asistenčního centra naleznete na této adrese.

24. 11. 2011 - Projekt CRISTAL

Projekt CRISTAL, jehož cílem je mimo jiné motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí mužů a žen a sladění profesního a rodinného života, je již druhým rokem realizován na území Plzeňského kraje. V jeho první fázi byla vytvořena infobanka na webu zahrnující legislativní rámec, popis a vysvětlení souvislostí rovných příležitostí a work-life balance. Po celý rok 2011 jsou již jeho nedílnou součástí také pravidelná školení a semináře na téma slaďování pracovního a rodinného života. V současné době projekt nabízí také služby infocentra a call centra pro zaměstnavatele, jejichž cílem je uvádět zkušenosti a informace z projektu do praxe. Více informací je možné nalézt přímo na stránkách projektu CRISTAL.

15. 11. 2011 - Dětský koutek TUL - krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

Nabídnout řešení nedostatku volných míst v jeslích či školkách v libereckém regionu si klade za cíl projekt dětského koutku Technické univerzity v Liberci. Dětský koutek bude nabízet krátkodobou péči o dítě podle časových a pracovních potřeb rodičů, jeho služby budou variabilní, přizpůsobující se individuálním potřebám rodičů i dětí a vstřícné vůči dětem se speciálními potřebami. Bližší informace o projektu naleznete v tomto článku.

15. 11. 2011 - Asistenčního centra pro podporu podnikání žen

Ve Zlíně již druhým rokem úspěšně běží projekt Asistenčního centra pro podporu podnikání žen. Cílem projektu je boj s diskriminací žen na trhu práce, jejichž mzdy jsou dle statistik – až na výjimky -  stále přibližně o čtvrtinu až třetinu nižší než mzdy mužů. Bližší informace o této problematice a samotném projektu naleznete v tomto článku.


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?